تیل

(آلومینیوم تری اتیل- Triethylaluminium) عمدتا به عنوان کاتالیزور پلیمریزاسیون الفین و آلکیله شدن استفاده میشود. همچنین به عنوان کاتالیزور در فرآیند تولید zieger-nata و انواع الکل های صنعتی مورد مصرف است. Teal به عنوان ماده اولیه برای تولید سایر مواد آلی فلزی و ترکیبات آلومینیوم کردن نیز کاربرد دارد. از TEAL خالص در فرایند رسوب بخار شیمیایی آلی فلزی استفاده می شود. علاوه بر این، TEAL یک ماده اولیه کلیدی برای تولید سیلیکون خورشیدی و سوخت موشک نیز است.

کاتالیست های فرآیند پالایشگاهی

 • کاتالیست هیدروکراکینگ Hydrocracking Catalyst
 • کاتالیست هیدروتریتینگ Hydro treating catalyst
 • کاتالیست ریفرمینگ Reforming catalyst
 • کاتالیست ايزومريزاسيون Isomerization catalyst
 • کاتالیست بازیابی گوگرد SRU
 • كاتاليست کراکینگ کاتالیزوری بستر سیال FCC

کاتالیست های فرآیند شیمیایی – پتروشیمیایی

 • کاتالیست هیدروژناسیون Hydrogenation catalyst
 • کاتالیست دی هیدروژناسیون Dehydrogenation catalyst
 • کاتالیست اکسیداسیون Oxidation catalyst
 • کاتالیست آموکسیداسیون Ammoxidation catalyst
 • کاتالیست اکسی کلریناسیون Oxychlorination catalyst
 • کاتالیست سنتز آلی Organic synthesis catalyst
 • کتالیست های سنتز متانول، آمونیاک و تولید هیدروژن
 • کاتالیست فرآیند Hydrocracking

کاتالیست های فرآیند شیمیایی – پتروشیمیایی

 • کاتالیست فرآیند Cyclar
 • کاتالیست فرآیند های MTG و MTO
 • کاتالیست فرآیند Ethylbenzene Manufacture
 • کاتالیست فرآیند Isopropylbenzene Manufacture
 • کاتالیست فرآیند Isomerization of Xylenes
 • کاتالیست فرآیند Disproportionation of Toluene
 • کاتالیست فرآیند Oxidation and Ammoxidation
 • کاتالیست فرآیند Amination

کاتالیست های فرآیند پلیمریزاسیون

 • پلیمریزاسیون آنیونی Anionic polymerization
 • پلیمریزاسیون رادیکالی Radical polymerization
 • پلیمریزاسیون کاتیونی Cationic polymerization

مواد شیمیایی

 • نفت
 • گاز
 • پتروشیمی
 • پالایشگاهی
 • فولاد
 • شیشه